Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De MR geeft advies over beleidszaken en heeft contact met directie en schoolbestuur via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De MR vergadert zes keer per jaar. Ouders kunnen de vergaderingen bijwonen. De vergaderdata en notulen staan in Parro. Agendapunten kunnen via Parro worden ingebracht. Ouders die lid willen worden van de MR kunnen dat aangeven bij de groepsleerkracht van hun kind.

Ouderraad
De ouderraad vormt de brug tussen ouders en school en is onmisbaar voor het organiseren van activiteiten in de school, zoals hulp bij kerstdiner en sportdag. De ouderraad vergadert zes keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Dus belangstellende ouders kunnen deze bijwonen. Als u actief wilt worden bij de ouderraad kunt u dat doorgeven aan de leerkracht van uw kind. Dat geldt ook voor ouders die incidenteel willen helpen. Onze school kan alle hulp van ouders goed gebruiken!