Het schoolplan bevat de hoofdlijnen van het schoolbeleid. Vanuit de visie verantwoorden we onze keuzes. Het schoolplan wordt elk jaar omgezet naar een jaarplan.

Het schoolplan laat zien waar we staan, waar we naar toe willen en hoe we aan de verbetering van ons onderwijs werken. Vanuit onze visie streven we doelen na en we richten de organisatie zo in dat die doelen behaald kunnen worden. Het schoolplan is tot stand gekomen door:

een tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en personeel
het inspectierapport
het vorige schoolplan
overleg met ouders, team en MR

Het doel van dit schoolplan is:

een duidelijke lijn hebben waar de school de komende vier jaar aan gaat werken
een uitgangspunt hebben voor elk jaarplan
verantwoordingsdocument voor overheid, bestuur en ouders

Het volledige schoolplan ligt ter inzage bij de directie.